Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Монографія "Діаманти України", 2024 р.

Автор: В.М. Квасниця

https://doi.org/10.15407/978-966-00-1890-7

У видавництві "Наукова думка" НАН України в 2024 році вийшла друком монографія "Діаманти України". Автор - Квасниця Віктор Миколайович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу Проблем алмазоносності Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України.

У монографії викладено результати досліджень мінералогії діамантів України: поділ на геолого-генетичні типи, поширення, основні рудопрояви, вікову належність діамантоносних порід, особливості діамантів із протерозойських і неогенових теригенних відкладів. Розсипні мантійні діаманти варіабельні за морфологією, анатомією, ізотопним складом вуглецю, концентрацією і ступенем агрегації азотних центрів та різновидами мінеральних включень. Імпактні діаманти з метеоритних кратерів і неогенових теригенних відкладів України є параморфозами по кристалах графіту, що мають подібні фазові, морфологічні, анатомічні, ізотопні та структурні характеристики. Репрезентовано атлас кристалів діаманту різної природи.

Монографія написана для широкого кола геологів, мінералогів і кристалографів, а також для фахівців інших сфер науки і техніки, які вивчають діаманти та штучно їх отримують.

Diamonds from Ukraine were studied in terms of their separation into their geological and genetic types, distribution and occurrence, the ages of their nature in Proterozoic and Neogene age sediments. The placer mantle diamonds are variable in morphology, internal structure, carbon isotopes, concentration and degree of aggregation of nitrogen centers and varieties of mineral inclusions. Impact diamonds from meteorite craters and Neogene sedimentary deposits of Ukraine are paramorphoses from graphite crystals with similar morphological, isotopic and structural characteristics. An atlas of diamond crystals of different nature is presented.

For a wide rang of geologists, mineralogists and crystallographers, as well as for specialists in other fields of science and technology, who study diamonds and artificially obtain them.

Бібліографічний опис видання:

Квасниця В.М.; Діаманти України / Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України /. - Київ. ДП "НВП "Видавництво "Наукова Думка" НАН України", 2024. - 404 с. (26,0). - Тираж 50 прим. - ISBN 978-966-00-1890-7.

Електронна версія монографії доступна за посиланням Діаманти України.

За інформацією Інституту геохімії, мінералогії
та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України.