Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Українське мінералогічне товариство

03142,  м. Київ - 142, пр-т Акад. Палладіна, 34; 0(44) 424-12-70  ukrminsociety@gmail.com

 

http://ukrmineral.org.ua

 

Українське мінералогічне товариство (УМТ) створено 1970 р. на базі Українського відділення Всесоюзного мінералогічного товариства з ініціативи акад. АН УРСР Є.К. Лазаренка (1912–1979).

Згідно з першим Статутом, затвердженим Бюро Президії АН УРСР 6 лютого 1973 р. (Постанова № 49-б), УМТ існувало при Відділенні наук про Землю АН УРСР, залишаючись складовою частиною Всесоюзного мінералогічного товариства. Такий статус УМТ мало до вересня 1991 року.

На п’ятому з’їзді УМТ (10–12 вересня 1991 р.) був прийнятий Статут, згідно з яким Українське мінералогічне товариство є незалежною громадською організацією — добровільним об’єднанням громадян України, які ведуть теоретичну або практичну роботу в галузі мінералогії.

Українське відділення Всесоюзного мінералогічного товариства, щоіснувало з 1954 р., на 1970 р. нараховувало кілька осередків і близько 50 індивідуальних членів. Після створення УМТ у наукових і гірничорудних центрах України утворено18 відділень: Алчевське, Артемівське, Білозерське, Волинське, Дніпропетровське, Донецьке, Закарпатське, Івано-Франківське, Київське, Криворізьке, Кримське, Львівське, Луганське, Луцьке, Новомосковське, Одеське, Приазовське, Харківське. Відповідно, число індивідуальних членів збільшилося і 1985 р. досягло 550 осіб. Понад три десятки наукових установ, навчальних закладів і геологічних організацій стали колективними членами УМТ. Відомих мінералогів з Росії, Болгарії, Німеччини та Румунії обрано почесними іноземними членами УМТ.

У 1990-х роках склад УМТ значно скоротився — до 200 індивідуальних і 4 колективних члени та десяти відділень, серед яких найбільш численними й активними були Київське, Львівське, Донецьке, Криворізьке, Кримське, Одеське, Харківське. З 2014 р. Донецьке і Кримське відділення свою роботу тимчасово припинили.

Нині у складі товариства сім відділень: Волинське, Дніпровське, Київське, Криворізьке, Львівське, Одеське і Харківське. Число індивідуальних членів коливається у межах 200–240 осіб. Колективних членів нема. Відомих мінералогів з Росії, Болгарії, Німеччини та Румунії обрано почесними іноземними членами УМТ.

Найчисленніші відділення — Київське з шістьма і Львівське з двома осередками. У м. Києві осередки існують при ІГМР НАН України (найбільший), ІГН НАН України, Коледжі геологорозвідувальних технологій, Інституті геології КНУ, Державному гемологічному центрі України, Києво-Могилянській академії. У м. Львові функціонують осередки при ІГГГК НАН України та геологічному факультеті ЛНУ.

Найвищий керівний орган УМТ – з’їзд. Делегати з’їзду обирають Президента, Президію і Раду УМТ, які здійснюють керівництво УМТ між з’їздами, а також ревізійну комісію. Усього відбулося вісім з’їздів: І-й – 1970 р., ІІ-й – 1975 р., ІІІ-й – 1980 р. (усі в м. Києві), ІV-й – 1985 р. (м. Кривий Ріг), V-й -1991 р., VІ-й – 2001 р., VІІ-й – 2006 р., VІІІ-й – 2011 р. і ІХ-й – 2017 р. (усі в м. Києві). Президенти УМТ: акад. АН УРСР Є.К. Лазаренко (1970–1979), доктор геолого-мінералогічних наук О.Л. Литвин (1979), член-кор. НАН України Ю.П. Мельник (1980–1991), доктор геолого-мінералогічних В.І. Павлишин (1991–2001), доктор геолого-мінералогічних В.М. Квасниця (2001-2017), доктор геологічних наук Г.О. Кульчицька (з вересня 2017 р.). На останньому з’їзді створено Термінологічному комісію при УМТ, перед якою постало завдання упорядкувати номенклатуру мінералів українською мовою.

УМТ використовує різноманітні форми діяльності — скликає наукові сесії з актуальних питань загальної і регіональної мінералогії, організовує наукові конференції, зокрема, періодичні «Лазаренківські читання», пам’ятні академії, цикли лекцій, видає наукові праці з питань регіональної і теоретичної мінералогії, мінералогічні календарі і марки із зображенням мінералів,популяризує мінералогічні знання серед школярів. УМТ долучається до організації міжнародних, всеукраїнських або тематичних конференцій і семінарів.

1993 р. УМТ увійшло до складу Європейського мінералогічного союзу (ЄМС), а 1994 р. стало членом Міжнародної мінералогічної асоціації (ММА).

2002 р. УМТ заснувало премію ім. академіка Є.К. Лазаренка для молодих учених і студентів. З 2004 р. УМТ щорічно видає науковий журнал «Записки Українського мінералогічного товариства».

Нині УМТ бере активну участь у створенні «Мінералогічної енциклопедії України», продовжує роботу з організації мінералогічних заповідників України, сприяє проведенню в Україні ефективної реформи освіти, наближуючи її до європейських норм, ініціює програми і публікації, скеровані на створення наукових засад розвитку мінерально-сировинної бази України і ліквідації забруднення довкілля.

Відповідно до рекомендацій Комісії з нових мінералів, номенклатури і класифікації при ММА та Ухвали Термінологічної комісії при УМТ щодо способу утворення українських синонімів латиноалфавітних назв мінералів, співробітники ІГМР НАН України — члени УМТ — підготовили «Словник українських назв мінеральних видів» (Записки УМТ, 2020, Т. 16) і його виправлений варіант у вигляді довідкового видання «Українська номенклатура мінералів» (Київ: Академперіодика, 2022). Видання містить інформацію про 7 тис. мінералів, зокрема про 5,78 тис., затверджених до 2021 року:назву мінералу трьома мовами, найголовніші дані про хімічний склад і структуру, статус мінералу або його назви, рік затвердження, походження назви. Видання рекомендовано до друку Вченою радою ІГМР НАН України.

2022 р. УМТ делегувало своїх представників у Комісію з нових мінералів, номенклатури і класифікації та Комісію з музеїв при ММА. У рамках співпраці з ЄМС і ММА члени УМТ підтримують тісні зв’язки з мінералогами багатьох країн (Німеччина, Таджикистан, Росія, Словаччина, Польща, Китай, Австралія, Алжир тощо). Співпраця на міжнародному рівні відкриває українським мінералогам доступ до сучасних аналітичних приладів, які поки що відсутні в Україні, забезпечуючи належний рівень мінералогічним дослідженням.

У рамках популяризації мінералогічних знань серед школярів активну діяльність розгорнуто у Дніпровському і Київському (у Коледжі геологорозвідувальних технологій) відділеннях .Попри складні часи для поїздок, члени УМТ зуміли організувати для школярів майже щорічні навчально-популяризаторські експедиції в базальтові кар’єри Рівненщини, щебневі кар’єри Житомирщини, гранітні кар’єри Дніпропетровщини.

УМТ не веде підприємницької діяльності, керівництво здійснюється на громадських засадах, видавнича діяльність — за рахунок членських внесків і спонсорства.

Офіс УМТ розміщений у приміщенні Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України (м. Київ).

Фото. Студенти коледжу геологорозвідувальних технологій вперше побачили кристал ільменіту в габро-анортозиті «insitu».