Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Проекти


№ з/п Назва проекту Дата закінчення
1. Закономірності розподілу мінеральних видів відповідно до геоструктурного районування території України 2023
2. Розробка геополімерних в’яжучих для кондиціонування екологічно небезпечних відходів та матеріалів 2023
3. Геохімія і геохронологія гранітоїдів грануліто-гнейсових асоціацій Українського щита 2022
4. Хроностратиграфія та геодинамічні умови формування палеопротерозойських осадово-вулканогенних та магматичних порід східної частини Українського щита 2022
5. Геохімія об’єктів довкілля територій пралісів Українських Карпат (Всесвітня природна спадщина ЮНЕСКО) 2022
6. Мінерали-індикатори алмазоносних порід на Українському щиті та його схилах 2022
7. Геохімія есенціальних елементів в природних і техногенних ландшафтах лісостепової зони України як основа біогеохімічного районування 2022
8. Створення геополімерних матеріалів на основі дисперсних мінералів природного та техногенного походження для кондиціонування небезпечних відходів 2022
9. Розробка методу синтезу модифікованого перовськіту 2022
10. Домезозойські кори вивітрювання кристалічних порід України та пов’язані з ними корисні копалини 2021
11. Геохімія, петрологія та рудоносність ранньодокембрійських базит-ультрабазитових комплексів східної частини Українського щита 2021
12. Критерії прогнозу комплексних золото-молібденових родовищ у зеленокам’яних структурах Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита 2021
13. Геохімічний моніторинг природних екосистем з метою запобігання надзвичайних ситуацій 2021
14. Перспективи використання цирконових руд як комплексної сировини на прикладі Азовського родовища і Яструбецького рудопрояву (Український щит) 2021
15. Петрологія, мінералогія та рудоносність Корсунь-Новомиргородського плутону 2021
16. Трансформація сполук важких металів у компонентах довкілля урбанізованих територій України 2021
17. Мінерально-сировинні ресурси нефелінових порід України та технологія виробництва з них глинозему 2021
18. Оптична спектроскопія високобаричних мінералів верхньої мантії та їхніх штучних аналогів з використанням однопроменевого автоматизованого оптичного мікроспектрофотометра 2021
19. Особливості структури оксидів і гідроксидів заліза різного походження та перетворення їх властивостей під впливом зовнішніх факторів 2021
20. Особливості формування метал-силікатної та вуглець-вмісної речовини в допланетний період розвитку Сонячної системи 2020
21. Рудоносні метасоматити центральної та західної частини Українського щита (мінералогія, геохімія та час утворення) 2020
22. Критерії локалізації ніобієвого зруденіння в кристалічних породах Українського щита 2020
23. Геохімія мікроелементів у природних і техногенних ландшафтах Українського Полісся як основа екологічної оцінки територій 2020
24. Використання альтернативних джерел енергії вугільних шахт шляхом впровадження теплонасосних технологій 2020
25. Літієві руди Станкуватського і Полохівського рудних полів (мінералогія, геохімія) 2020
26. Геохімічна оцінка фанерозойських рудопроявів Східного Приазов’я Українського щита на рідкісні землі і рідкісні метали 2020
27. Наукове обґрунтування розвитку мінерально-сировинної бази плавикового шпату України (Середнє Придністров’я) 2020
28. Геохімія рідкісноземельних елементів в акцесорних та породоутворюючих мінералах гранітоїдів Українського щита 2020
29. Розробка критеріїв рідкісноземельної рудоносності в докембрійських породах Українського щита 2019
30. Рідкіснометалева мінералізація Братсько-Звенигородської зони (Інгульський мегаблок, Український щит) 2019
31. Спектроскопічні характеристики, кристалохімія і типоморфізм мінералів групи кільцевих силікатів 2019
32. Обґрунтування інвестиційної привабливості родовищ рідкіснометалево-рідкісноземельних елементів України 2019
33. Мінерально-сировинна база рідкісних металів України та перспективи її комплексного освоєння 2019
34. Протерозойські нефелінові сієніти східної частини Українського щита як комплексна глиноземно-рідкіснометалева сировина 2019
35. Мінерально-сировинна база рідкісних металів України та перспективи її комплексного освоєння 2019
36. Оцінка перспектив корінної алмазоносності центральної частини Новоград-Волинського блока Українського щита 2018
37. Створення лабораторних установок, що працюють на нових принципах, для виробництва високоякісних залізорудних концентратів з високодисперсної залізорудної сировини 2018
38. Закономірності перетворення кристалічної структури та магнітних характеристик оксидів і гідроксидів заліза під впливом зовнішніх факторів 2018
39. Алмази та інші мантійні мінерали північно-західної частини Східно-Європейської платформи 2017
40. Фізико-хімічні умови утворення техногенних геохімічних аномалій в зоні впливу підприємств чорної і кольорової металургії 2017
41. Хроностратиграфія і геодинамічні умови формування осадово-вулканогенних комплексів порід зеленокам’яних поясів східної частини Українського щита 2017
42. Геохімічні особливості рудних і техногенних аномалій в умовах Українських Карпат (на прикладі Карпатського біосферного заповідника) 2017
43. Генезис і розподіл мінералів у геологічних комплексах України 2017
44. Хроностратиграфія та геодинаміка мегаблоків Українського щита 2017
45. Перетворення магнітних властивостей нанорозмірних оксидів та гідроксидів заліза для оптимізації виробництва залізорудних концентратів 2017
46. Створення геолого-геофізичних моделей регіональних зон метасоматозу в межах Українського щита для пошуків рудопроявів корисних копалин 2016
47. Геохімічні закономірності розподілу мікроелементів в об’єктах навколишнього середовища м. Києва 2016
48. Структура і фізико-хімічні властивості мінералів біогенного походження у порівнянні з їхніми природними абіогенними аналогами 2016
49. Генетичні особливості мінералів нетипових ендогенних рідкіснометальних родовищ і рудопроявів на Українському щиті 2016
50. Створення аналогів напівпромислових установок для виробництва високо кондиційних концентратів для металургійної промисловості з техногенної залізорудної сировини 2016
51. Закономірності синтезу магнетиту з гематиту або гетиту, локалізованих в залізних рудах, під впливом різних відновників 2016
52. Ізоморфні та неізоморфні домішки і радіаційно-стимульовані процеси в нанорозмірних фрагментах мінеральних структур в зв’язку з вирішенням екологічних та мінералогічних проблем, пов’язаних з корисними копалинами 2016
53. Встановлення областей живлення золото- і алмазоносним матеріалом метаосадових порід Білокоровицької структури Українського щита на основі вивчення алмазу, самородного золота та супутніх матеріалів 2016
54. Торієва мінералізація в докембрійських комплексах УЩ; мінералогія, геохімія 2016
55. Рудоносність гіперсольвусних сієнітових інтрузій як перспективних рідкіснометальних об’єктів на Українському щиті 2016
56. Геохімічні критерії виділення зон екологічного ризику території України 2016
57. Геохімія важких металів у об’єктах довкілля техногенно забруднених територій України 2016
58. Геохімія рідкісноземельних елементів в цирконах та монацитах із гранітоїдів Українського щита (за даними ICP-MS) 2015
59. Критерії локалізації уран-рідкісноземельно-торієвої мінералізації центральної і західної частин Українського щита 2015
60. Розробка геохімічних критеріїв пошуків золота в корах вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона і прилеглі території) 2015
61. Локальний прогноз і критерії виділення потенційно алмазоносних порід у межах північно-західної частини Українського щита 2015
62. Геолого-геофізичний прогноз перспективних площ у межах Східного Приазов`я (рідкісні і рідкісноземельні елементи) та Кіровоградського геоблока (благородні і радіоактивні метали) 2015
63. Мінералого-петрографічні критерії локалізації рідкісноземельної мінералізації в Приазовському мегаблоці Українського щита 2015
64. Вивчення природи перетворення слабомагнітних окисидів/оксигідроксидів заліза в сильномагнітні оксиди під дією зовнішніх впливів для удосконалення технологій переробки природної та техногенної мінеральної сировини 2015
65. Розробка нових методів та створення комплексу лабораторного обладнання для виробництва залізорудних концентратів з бідних окислених залізних руд з використанням омагнічування руд та наступної сепарації рудних і нерудних мінералів за допомогою магнітних вихорів 2015
66. Мінералогічні критерії умов утворення та еволюції метеоритної речовини 2015
67. Генезис уранових родовищ із центральної частини Українського щита 2015
68. Створення діючих установок для омагнічування слабомагнітних окиснених залізних руд і відходів гірничо-збагачувальних комбінатів та визначення оптимальних режимів омагнічування, в зв’язку з удосконаленням технологій виробництва залізорудних концентратів 2014
69. Кристалохімія, генетичні особливості та типоморфізм породоутворюючих і рудних мінералів лужних порід Приазов’я 2014
70. Петрологія і рудоносність гранітів та апогранітоїдних метасоматитів Українського щита 2014
71. Еколого-геохімічна оцінка ґрунтового покриву промислово-міських агломерацій України 2014
72. Дослідження радіаційно-стимульованих процесів в цирконі в зв’язку з вирішенням проблем геохронології та пошуком рідкісноземельних елементів 2014
73. Щелочные метасоматиты Приазовья и Прибайкалья и их рудоносность 2014
74. Аномальні фізичні властивості нанокристалів біогенного магнетиту, локалізованих в тканинах мозку 2014
75. Закономірності перетворення структури і магнітних характеристик оксидів і оксігідроксидів заліза як основа для вирішення мінералогічних, матеріалознавчих і технологічних проблем 2013
76. Створення інформаційного простору інститутів відділення наук про Землю Національної Академії Наук України для розвитку міждисциплінарної взаємодії 2013
77. Розробка принципово нових способів перетворення слабомагнітних мінералів (гематит, гетит) у сильно магнітні мінерали (магнетит, маггеміт) для підвищення ефективності збагачення окислених кварцитів 2013
78. Закономірності локалізації сингенетичного та епігенетичного зруденіння золота і платинових металів в ранньодокембрійських вуглецевих формаціях Криворізької та Західно-Інгулецької зон Українського щита 2013
79. Оцінка рудопроявів та родовищ флюориту Українського щита як комплексної сировини 2012
80. Застосування грід-технологій для дослідження радіаційно-стимульованих процесів, фазових перетворень і ізоморфних заміщень в мінеральних структурах у зв’язку з вирішенням задач нано- та радіаційної мінералогії 2012
81. Мінералогія і генезис рідкісноземельної мінералізації анадольського типу (Приазов’я) 2012
82. Петрологія, тектоногенез і датування палеопротерозойського гранітного магматизму та лужного метасоматозу Українського щита 2012
83. Форми знаходження важких металів у ґрунтах природних і техногенних ландшафтів України 2012
84. Типоморфізм алмазу та його мінералів-супутників із порід України 2012
85. Геохронологія і геохімія неоархейських магматичних порід Українського щита 2012
86. Критерії визначення вторинних сольових ореолів важких металів природного та техногенного походження 2012
87. Геохронологія та геохімія асоціацій метаморфічних порід аульської та західноприазовської серій східної частини Українського щита 2012
88. Розробка ефективної технології прогнозування кімберлітів та нетрадиційних потенційно алмазоносних глибинних порід в межах Українського щита по ореолам розсіювання їх індикаторних мінералів в теригенних комплексах 2012
89. Мінералого-геохімічні закономірності локалізації уранового зруденіння в Інгульському мегаблоці (Український щит) 2012
90. Розробка мінералого-геохімічних критеріїв локалізації молібден-вольфрамового зруденіння в докембрійських комплексах Українського щита 2012
91. Розробка петрологічних, мінералогічних і геохімічних критеріїв пошуків багатих руд ільменіту в магматичних породах Українського щита 2012
92. Розробка методики кількісного визначення вмісту рідкісних та розсіяних елементів у мінералах і породах на ICP-MS ЕЛЕМЕНТ-2 2012
93. Петрологія та геохронологія гранітоїдів західної частини Волинського мегаблоку Українського щита. 2012
94. Рудоносність лужних метасоматитів Приазов’я. 2012
95. Кристалохімічні критерії утворення і еволюції нанофаз в породоутворюючих мінералах магматичних порід. 2011
96. Порівняльний генетично-мінералогічний аналіз рідкісноземельної і цирконієвої мінералізації Волинського та Приазовського блоків Українського щита. 2011
97. Дослідження процесів розчинності рідкіснометальних мінералів та розробка методів визначення мікроелементів в асоціаціях гірських порід, воді та ґрунтах. 2011
98. Розробка петрологічних та геохімічних критеріїв прогнозування і пошуків ільменітових та апатитових руд. 2011
99. Прогнозна оцінка виявлення родовищ рідкісних металів в протерозойських комплексах Українського щита. 2011
100. Розробка геохімічних критеріїв прогнозування родовищ рідкісних металів у Кіровоградському блоці УЩ. 2011
101. Комплексні структурно-геологічні, мінералого-петрографічні і ізотопно-геохімічні дослідження з метою виділення і обґрунтування шовних зон Українського щита і погодження їх з результатами аерокосмічних досліджень. 2011
102. Закономірності розміщення рудопроявів сульфідного нікелю та міді в геологічних формаціях України 2010
103. Вплив кристалохімічних особливостей, температури та тиску на ізоморфізм елементів групи заліза в породоутворювальних мінералах магматичного і метаморфічного походження 2010
104. Геохімія, мінералогія та вік торій-уранового зруденіння докембрію Українського щита 2010