Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Проекти


№ з/п Назва проекту Дата закінчення
1. Геохімія і геохронологія гранітоїдів грануліто-гнейсових асоціацій Українського щита 2022
2. Хроностратиграфія та геодинамічні умови формування палеопротерозойських осадово-вулканогенних та магматичних порід східної частини Українського щита 2022
3. Геохімія об’єктів довкілля територій пралісів Українських Карпат (Всесвітня природна спадщина ЮНЕСКО) 2022
4. Мінерали-індикатори алмазоносних порід на Українському щиті та його схилах 2022
5. Геохімія есенціальних елементів в природних і техногенних ландшафтах лісостепової зони України як основа біогеохімічного районування 2022
6. Створення геополімерних матеріалів на основі дисперсних мінералів природного та техногенного походження для кондиціонування небезпечних відходів 2022
7. Розробка методу синтезу модифікованого перовськіту 2022
8. Домезозойські кори вивітрювання кристалічних порід України та пов’язані з ними корисні копалини 2021
9. Геохімія, петрологія та рудоносність ранньодокембрійських базит-ультрабазитових комплексів східної частини Українського щита 2021
10. Критерії прогнозу комплексних золото-молібденових родовищ у зеленокам’яних структурах Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита 2021
11. Геохімічний моніторинг природних екосистем з метою запобігання надзвичайних ситуацій 2021
12. Перспективи використання цирконових руд як комплексної сировини на прикладі Азовського родовища і Яструбецького рудопрояву (Український щит) 2021
13. Петрологія, мінералогія та рудоносність Корсунь-Новомиргородського плутону 2021
14. Трансформація сполук важких металів у компонентах довкілля урбанізованих територій України 2021
15. Мінерально-сировинні ресурси нефелінових порід України та технологія виробництва з них глинозему 2021
16. Оптична спектроскопія високобаричних мінералів верхньої мантії та їхніх штучних аналогів з використанням однопроменевого автоматизованого оптичного мікроспектрофотометра 2021
17. Особливості структури оксидів і гідроксидів заліза різного походження та перетворення їх властивостей під впливом зовнішніх факторів 2021
18. Особливості формування метал-силікатної та вуглець-вмісної речовини в допланетний період розвитку Сонячної системи 2020
19. Рудоносні метасоматити центральної та західної частини Українського щита (мінералогія, геохімія та час утворення) 2020
20. Критерії локалізації ніобієвого зруденіння в кристалічних породах Українського щита 2020
21. Геохімія мікроелементів у природних і техногенних ландшафтах Українського Полісся як основа екологічної оцінки територій 2020
22. Використання альтернативних джерел енергії вугільних шахт шляхом впровадження теплонасосних технологій 2020
23. Літієві руди Станкуватського і Полохівського рудних полів (мінералогія, геохімія) 2020
24. Геохімічна оцінка фанерозойських рудопроявів Східного Приазов’я Українського щита на рідкісні землі і рідкісні метали 2020
25. Наукове обґрунтування розвитку мінерально-сировинної бази плавикового шпату України (Середнє Придністров’я) 2020
26. Геохімія рідкісноземельних елементів в акцесорних та породоутворюючих мінералах гранітоїдів Українського щита 2020
27. Розробка критеріїв рідкісноземельної рудоносності в докембрійських породах Українського щита 2019
28. Рідкіснометалева мінералізація Братсько-Звенигородської зони (Інгульський мегаблок, Український щит) 2019
29. Спектроскопічні характеристики, кристалохімія і типоморфізм мінералів групи кільцевих силікатів 2019
30. Обґрунтування інвестиційної привабливості родовищ рідкіснометалево-рідкісноземельних елементів України 2019
31. Мінерально-сировинна база рідкісних металів України та перспективи її комплексного освоєння 2019
32. Протерозойські нефелінові сієніти східної частини Українського щита як комплексна глиноземно-рідкіснометалева сировина 2019
33. Мінерально-сировинна база рідкісних металів України та перспективи її комплексного освоєння 2019
34. Оцінка перспектив корінної алмазоносності центральної частини Новоград-Волинського блока Українського щита 2018
35. Створення лабораторних установок, що працюють на нових принципах, для виробництва високоякісних залізорудних концентратів з високодисперсної залізорудної сировини 2018
36. Закономірності перетворення кристалічної структури та магнітних характеристик оксидів і гідроксидів заліза під впливом зовнішніх факторів 2018
37. Алмази та інші мантійні мінерали північно-західної частини Східно-Європейської платформи 2017
38. Фізико-хімічні умови утворення техногенних геохімічних аномалій в зоні впливу підприємств чорної і кольорової металургії 2017
39. Хроностратиграфія і геодинамічні умови формування осадово-вулканогенних комплексів порід зеленокам’яних поясів східної частини Українського щита 2017
40. Геохімічні особливості рудних і техногенних аномалій в умовах Українських Карпат (на прикладі Карпатського біосферного заповідника) 2017
41. Генезис і розподіл мінералів у геологічних комплексах України 2017
42. Хроностратиграфія та геодинаміка мегаблоків Українського щита 2017
43. Перетворення магнітних властивостей нанорозмірних оксидів та гідроксидів заліза для оптимізації виробництва залізорудних концентратів 2017
44. Створення геолого-геофізичних моделей регіональних зон метасоматозу в межах Українського щита для пошуків рудопроявів корисних копалин 2016
45. Геохімічні закономірності розподілу мікроелементів в об’єктах навколишнього середовища м. Києва 2016
46. Структура і фізико-хімічні властивості мінералів біогенного походження у порівнянні з їхніми природними абіогенними аналогами 2016
47. Генетичні особливості мінералів нетипових ендогенних рідкіснометальних родовищ і рудопроявів на Українському щиті 2016
48. Створення аналогів напівпромислових установок для виробництва високо кондиційних концентратів для металургійної промисловості з техногенної залізорудної сировини 2016
49. Закономірності синтезу магнетиту з гематиту або гетиту, локалізованих в залізних рудах, під впливом різних відновників 2016
50. Ізоморфні та неізоморфні домішки і радіаційно-стимульовані процеси в нанорозмірних фрагментах мінеральних структур в зв’язку з вирішенням екологічних та мінералогічних проблем, пов’язаних з корисними копалинами 2016
51. Встановлення областей живлення золото- і алмазоносним матеріалом метаосадових порід Білокоровицької структури Українського щита на основі вивчення алмазу, самородного золота та супутніх матеріалів 2016
52. Торієва мінералізація в докембрійських комплексах УЩ; мінералогія, геохімія 2016
53. Рудоносність гіперсольвусних сієнітових інтрузій як перспективних рідкіснометальних об’єктів на Українському щиті 2016
54. Геохімічні критерії виділення зон екологічного ризику території України 2016
55. Геохімія важких металів у об’єктах довкілля техногенно забруднених територій України 2016
56. Геохімія рідкісноземельних елементів в цирконах та монацитах із гранітоїдів Українського щита (за даними ICP-MS) 2015
57. Критерії локалізації уран-рідкісноземельно-торієвої мінералізації центральної і західної частин Українського щита 2015
58. Розробка геохімічних критеріїв пошуків золота в корах вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона і прилеглі території) 2015
59. Локальний прогноз і критерії виділення потенційно алмазоносних порід у межах північно-західної частини Українського щита 2015
60. Геолого-геофізичний прогноз перспективних площ у межах Східного Приазов`я (рідкісні і рідкісноземельні елементи) та Кіровоградського геоблока (благородні і радіоактивні метали) 2015
61. Мінералого-петрографічні критерії локалізації рідкісноземельної мінералізації в Приазовському мегаблоці Українського щита 2015
62. Вивчення природи перетворення слабомагнітних окисидів/оксигідроксидів заліза в сильномагнітні оксиди під дією зовнішніх впливів для удосконалення технологій переробки природної та техногенної мінеральної сировини 2015
63. Розробка нових методів та створення комплексу лабораторного обладнання для виробництва залізорудних концентратів з бідних окислених залізних руд з використанням омагнічування руд та наступної сепарації рудних і нерудних мінералів за допомогою магнітних вихорів 2015
64. Мінералогічні критерії умов утворення та еволюції метеоритної речовини 2015
65. Генезис уранових родовищ із центральної частини Українського щита 2015
66. Створення діючих установок для омагнічування слабомагнітних окиснених залізних руд і відходів гірничо-збагачувальних комбінатів та визначення оптимальних режимів омагнічування, в зв’язку з удосконаленням технологій виробництва залізорудних концентратів 2014
67. Кристалохімія, генетичні особливості та типоморфізм породоутворюючих і рудних мінералів лужних порід Приазов’я 2014
68. Петрологія і рудоносність гранітів та апогранітоїдних метасоматитів Українського щита 2014
69. Еколого-геохімічна оцінка ґрунтового покриву промислово-міських агломерацій України 2014
70. Дослідження радіаційно-стимульованих процесів в цирконі в зв’язку з вирішенням проблем геохронології та пошуком рідкісноземельних елементів 2014
71. Щелочные метасоматиты Приазовья и Прибайкалья и их рудоносность 2014
72. Аномальні фізичні властивості нанокристалів біогенного магнетиту, локалізованих в тканинах мозку 2014
73. Закономірності перетворення структури і магнітних характеристик оксидів і оксігідроксидів заліза як основа для вирішення мінералогічних, матеріалознавчих і технологічних проблем 2013
74. Створення інформаційного простору інститутів відділення наук про Землю Національної Академії Наук України для розвитку міждисциплінарної взаємодії 2013
75. Розробка принципово нових способів перетворення слабомагнітних мінералів (гематит, гетит) у сильно магнітні мінерали (магнетит, маггеміт) для підвищення ефективності збагачення окислених кварцитів 2013
76. Закономірності локалізації сингенетичного та епігенетичного зруденіння золота і платинових металів в ранньодокембрійських вуглецевих формаціях Криворізької та Західно-Інгулецької зон Українського щита 2013
77. Оцінка рудопроявів та родовищ флюориту Українського щита як комплексної сировини 2012
78. Застосування грід-технологій для дослідження радіаційно-стимульованих процесів, фазових перетворень і ізоморфних заміщень в мінеральних структурах у зв’язку з вирішенням задач нано- та радіаційної мінералогії 2012
79. Мінералогія і генезис рідкісноземельної мінералізації анадольського типу (Приазов’я) 2012
80. Петрологія, тектоногенез і датування палеопротерозойського гранітного магматизму та лужного метасоматозу Українського щита 2012
81. Форми знаходження важких металів у ґрунтах природних і техногенних ландшафтів України 2012
82. Типоморфізм алмазу та його мінералів-супутників із порід України 2012
83. Геохронологія і геохімія неоархейських магматичних порід Українського щита 2012
84. Критерії визначення вторинних сольових ореолів важких металів природного та техногенного походження 2012
85. Геохронологія та геохімія асоціацій метаморфічних порід аульської та західноприазовської серій східної частини Українського щита 2012
86. Розробка ефективної технології прогнозування кімберлітів та нетрадиційних потенційно алмазоносних глибинних порід в межах Українського щита по ореолам розсіювання їх індикаторних мінералів в теригенних комплексах 2012
87. Мінералого-геохімічні закономірності локалізації уранового зруденіння в Інгульському мегаблоці (Український щит) 2012
88. Розробка мінералого-геохімічних критеріїв локалізації молібден-вольфрамового зруденіння в докембрійських комплексах Українського щита 2012
89. Розробка петрологічних, мінералогічних і геохімічних критеріїв пошуків багатих руд ільменіту в магматичних породах Українського щита 2012
90. Розробка методики кількісного визначення вмісту рідкісних та розсіяних елементів у мінералах і породах на ICP-MS ЕЛЕМЕНТ-2 2012
91. Петрологія та геохронологія гранітоїдів західної частини Волинського мегаблоку Українського щита. 2012
92. Рудоносність лужних метасоматитів Приазов’я. 2012
93. Кристалохімічні критерії утворення і еволюції нанофаз в породоутворюючих мінералах магматичних порід. 2011
94. Порівняльний генетично-мінералогічний аналіз рідкісноземельної і цирконієвої мінералізації Волинського та Приазовського блоків Українського щита. 2011
95. Дослідження процесів розчинності рідкіснометальних мінералів та розробка методів визначення мікроелементів в асоціаціях гірських порід, воді та ґрунтах. 2011
96. Розробка петрологічних та геохімічних критеріїв прогнозування і пошуків ільменітових та апатитових руд. 2011
97. Прогнозна оцінка виявлення родовищ рідкісних металів в протерозойських комплексах Українського щита. 2011
98. Розробка геохімічних критеріїв прогнозування родовищ рідкісних металів у Кіровоградському блоці УЩ. 2011
99. Комплексні структурно-геологічні, мінералого-петрографічні і ізотопно-геохімічні дослідження з метою виділення і обґрунтування шовних зон Українського щита і погодження їх з результатами аерокосмічних досліджень. 2011
100. Закономірності розміщення рудопроявів сульфідного нікелю та міді в геологічних формаціях України 2010
101. Вплив кристалохімічних особливостей, температури та тиску на ізоморфізм елементів групи заліза в породоутворювальних мінералах магматичного і метаморфічного походження 2010
102. Геохімія, мінералогія та вік торій-уранового зруденіння докембрію Українського щита 2010